Ivy League

The National Collegiate Athletic Association (NCAA) Division ซึ่งเป็นองค์กรที่สูงสุดของการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัย ได้ทำการจัดตั้งคำศัพท์ ‘Ivy League’ ขึ้นมาในระหว่างการประชุม เพื่อใช้เป็นคำอธิบายถึงการมีลักษณะของมหาวิทยาลัยมีผลการเรียนยอดเยี่ยม, มีลักษณะการคัดเลือกนักเรียนอย่างเข้มงวดและอยู่ในวงสังคมชั้นสูง  ซึ่งมีมหาวิทยาลัย 8 แห่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น‘Ivy League’

ทำไมต้องชื่อ Ivy League

คำว่า Ivy มาจากการปลูกต้น ivy รอบๆแคมปัสของมหาวิทยาลัย  โดยต้นนี้เป็นสัญลักษณ์เก่าแก่ของ Bacchus เทพเจ้าของไวน์และความสำราญ  ซึ่งหมายถึงมิตรภาพและชีวิตอันเป็นอมตะ

มหาวิทยาลัยสมาชิกทั้ง 8

  • Harvard University

ตั้งอยู่ในเมือง Cambridge, Massachusetts เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกา โดยชื่อของมหาวิทยาลัยตั้งตามชื่อของ John Harvardซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินคนแรก

สาขาขึ้นชื่อ

ฟิสิกส์, เศรษฐศาสตร์, คณิตศาสตร์, เภสัชศาสตร์, สังคมศาสตร์

  • Yale University

ตั้งอยู่ในเมือง New Haven, Connecticut ในแต่ละปีมีผู้สมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรีมากกว่า 20,000 คน แต่สถิติผู้ที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนมีเพียงประมาณ 7% เท่านั้น แต่กว่าครึ่งของนักศึกษาที่ได้เข้ามาเรียนมักได้รับทุนการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยด้วย

สาขาขึ้นชื่อ

นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์

  • University of Pennsylvania (UPenn)

ตั้งอยู่ในเมือง Philadelphia, Pennsylvania ถือเป็นมหาวิทยาลัยแรกในอเมริกาที่เปิดสอนคณะแพทยศาสตร์ ในแต่ละปีมีผู้สมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรีประมาณ 31,000 คน และได้รับการตอบรับประมาณ 10%

สาขาขึ้นชื่อ

เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พยาบาลศาสตร์ ชีววิศวกรรม วิศวกรรมเครื่องกล นาโนเทคโนโลยี วิศวกรรมเคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์

  • Princeton University

ตั้งอยู่ในเมือง Princeton, New Jersey ความน่าสนใจของพรินซ์ตันคือ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากทั้งๆ ที่ไม่เปิดสอนคณะแพทยศาสตร์ นิติศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียน ส่วนมากต้องมีเกรดเฉลี่ยที่จบจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ 4.00

สาขาขึ้นชื่อ

จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์

  • Columbia University

ตั้งอยู่ในเมือง Manhattan, New York นักศึกษาที่เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีมากกว่าครึ่งได้รับทุนการศึกษา

สาขาขึ้นชื่อ

ศิลปะ นิติศาสตร์ สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ ศัลยศาสตร์

  • Brown University

ตั้งอยู่ในเมือง Providence, Rhode Island 96% ของนักเรียนที่ได้เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีที่นี่ มีผลการเรียนดีเลิศในระดับ 10% แรกของโรงเรียนที่จบมา นักศึกษาที่นี่มีสุขภาพจิตดีและมีความสุขมากกว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น นอกจากนี้ ดาราชื่อดังอย่าง Emma Watson ก็เป็นนักศึกษาที่นี่ด้วย

สาขาขึ้นชื่อ

คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาการคอมพิวเตอร์

  • Dartmouth College

ตั้งอยู่ในเมือง Hannover, New Hampshire ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดเพียง 6,000 คน จึงถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เล็กที่สุดในบรรดา Ivy League ด้วยกัน

สาขาขึ้นชื่อ

การปกครอง ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา ชีววิทยา

  • Cornell University

ตั้งอยู่ในเมืองอ Ithaca, New York นอกจากนี้ยังมีวิทยาเขตในต่างประเทศที่ใกล้ๆ กับเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์อีกด้วย มหาวิทยาลัยนี้เน้นการสอนหลักสูตร International programs เช่น สาขาแอฟริกันศึกษา สาขาฝรั่งเศสศึกษา สาขาเยอรมันศึกษา สาขายิวศึกษา สาขาละตินศึกษา สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เป็นต้น

สาขาขึ้นชื่อ

จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์

 

 

ivy

สนใจโปรโมชั่นนี้

โปรโมชั่น อื่นๆ