สนใจเรียนต่อด้านกฏหมาย เช็คเลย! มหาวิทยาลัยไหนบ้างที่มี ก.ต. รับรอง

หลักสูตรและมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจาก กต. พร้อม ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัครและทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ.2545 (สนามเล็ก) และระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัครและการคัดเลือกพิเศษเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ.2545 (สนามพิเศษ)

คลิกดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ ก.ต. รับรอง 

มหาวิทยาลัยที่ ก.ต. รับรอง ในประเทศอังกฤษ

มหาวิทยาลัยที่ ก.ต. รับรอง ในประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรที่ กต รับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมาย แบ่งออกเป็นสองประเภท  (Set A และ Set B ) คือ 

SET A

คือหลักสูตรที่ ก.ต. รับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมาย ที่ไม่ใช่หลักสูตรเฉพาะด้านทางกฎหมาย  ตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัครและการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2545

แบ่งเป็นสามรายวิชาหลักๆคือ

• วิชากฎหมายอาญา

• วิชากฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวม 4วิชา (เช่น สัญญา, ซื้อขาย, ทรัพย์สิน, ประกันภัย เป็นต้น) หรือ วิชากฎหมายแพ่งซึ่งพอเทียบได้กับ ลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายพิเศษตามที่ระบุท้าย ระเบียบนี้ [2] รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า4วิชา

• กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือ            กฎหมายล้มละลาย

SET B

คือหลักสูตรที่ ก.ต. รับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมายเฉพาะด้านตาม ข้อ 7 วรรคสอง (1) แห่งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัครและการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2545

กฎหมายพิเศษ กฎหมายพิเศษตามความในข้อ 7 วรรคสอง (1) คือวิชากฎหมายดังต่อไปนี้

• กฎหมายรัฐธรรมนูญ

• กฎหมายปกครอง

• กฎหมายมหาชน

• นิติปรัชญา

• กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกระบวนการยุติธรรม

• กฎหมายพาณิชย์นาวี

• กฎหมายทะเล

• กฎหมายอากาศ

• กฎหมายอวกาศ

• กฎหมายโทรคมนาคม

• กฎหมายสิ่งแวดล้อม

• กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ

• กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

• กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

• กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

• กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีระหว่างประเทศ

• กฎหมายเครื่องหมายการค้า

• กฎหมายสิทธิบัตร

• กฎหมายลิขสิทธิ์

• กฎหมายเด็กและเยาวชน

• นิติเวชศาสตร์

• อาชญาวิทยา

• กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางธุรกิจ

• กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร

• กฎหมายระหว่างประเทศ

• กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ

• การขัดกันแห่งกฎหมาย

• กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

• กฎหมายระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

• กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

• กฎหมายธุรกิจ

• กฎหมายว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

• กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน

• กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร

• กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• กฎหมายป้องกันการผูกขาดหรือการแข่งขันทางการค้า

• กฎหมายการเกษตร

• กฎหมาย พลังงาน

สามารถเลือกเรียนปริญญาทางด้านกฎหมาย 2 ใบที่อังกฤษได้ โดยมีทางเลือกด้วยกัน 3 วิธี คือ

• เลือกเรียน SET A 1 ใบ + SET B 1 ใบ แต่ต้องเลือกสาขาทีเรียนแล้วครบ 6 วิชาหลัก ตามที่ ก.ต. ระบุ

• เลือกเรียน SET A 2 ใบ แต่ต้องเลือกสาขาที่เรียนแล้วครบ 6 วิชาหลัก ตามที่ ก.ต. ระบุ

• เลือกเรียน SET B 2 ใบ ( เป็นตัวเลือกที่แนะนำเพราะเรียนง่ายกว่า2ขั้นตอนแรก )

ตัวอย่างหลักสูตรและรายชื่อมหาวิทยาลัยใน  Set  A

1. LL.M. University of Essex

2. LL.M. University of East Anglia

3. Master of Laws in International Business Law, University of Liverpool

4. LL.M. University of Liverpool

5. Master of Laws in Internet Law, University of Essex

6. Master of Laws in International Law, Oxford Brookes University

7. Master of Laws in International Law, University of Huddersfield

ตัวอย่างหลักสูตรและรายชื่อมหาวิทยาลัยใน Set B

1. Master of Laws in International Commercial Law, University of Sussex

2. Master of Laws in International Commercial Law, University of Kent

3. Master of Laws in International Commercial Law, Newcastle University

4. Master of Laws in International Commercial Law University of Essex (Update พฤศจิกายน 2558)

5. Master of Laws in International Commercial Law,  University of Newcastle Upon Tyne (Update พฤศจิกายน 2558)

6. Master of Laws in International Commercial and Business Law, University of East Anglia

7. Master of Laws in International Trade Law, University of Essex

8. Master of Laws in International Trade Law, University of East Anglia

9. Master of Laws in International Trade Law, University of Northumbria

10. Master of Laws in International Trade Law, University of Sussex

11. Master of Laws in Maritime Law, University of Southampton

12. Master of Laws in International Environmental Law, University of Kent

13. Master of Laws in Intellectual Property Law, Bournemouth University

เเละในช่วงมกราคม 2560 ที่ผ่านมานี้ ทาง กต. หรือสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ได้มีการประกาศรายชื่อคอร์สเรียนและมหาวิทยาลัยที่ทางสำนักงานรับรองเพิ่มเติม ดังนี้

  1. LLM in International Financial Law, University of Sussex
  2. LLM in Information Technology and Intellectual Property Law, University of Sussex
  3. LLM in Human Rights, University of Kent
  4. LLM in Criminal Justice, University of Kent
  5. LLM in International Law, University of Leeds
  6. LLM in Criminal Law and Criminal Justice, University of Leeds
  7. ปริญญาเอกทางกฎหมาย, University of Birmingham
  8. LLM in International Law, University of Reading
  9. LLM in Insurance Law, Queen Mary University of London

สนใจโปรโมชั่นนี้

โปรโมชั่น อื่นๆ