Greenwich

Greenwich (กรีนิช)

Greenwich ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ เป็นที่ตั้งของหอดูดาวหลวงกรีนิชระหว่างปี ค.ศ. 1675-1950 เส้นเมริเดียนทีผ่านกรีนิชถือเป็นฐานของเวลามาตรฐานตลอดทั่วทั้งโลกและใช้ในการคำนวณลองจิจูดของสถานที่ต่าง ๆ และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังพลาเซ็นเทียตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ซึ่งเป็นสถานที่พระราชสมภพของเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์ทิวดอร์ หลายพระองค์เช่น พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ และสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษ เป็นต้น ในตัวเมือง Greenwich ประกอบตัวอาคาร ทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากมาย ทั้งยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านค้า รวมทั้งตลาดที่มีชื่อเสียงระดับโลก

บรรยากาศตลาดช่วงที่ไม่วุ่นวายมากนัก

ชีวิตประจำวันที่เรียบง่ายสำหรับเมืองใกล้ลอนดอนอย่าง Greenwich

โรงเรียนสอนภาษาใน Greenwich

  1. Embassy English, UK
  2. UIC English

โรงเรียนที่อยู่ในเมืองนี้