วีซ่านักเรียน TIER 4

สำหรับน้องๆที่วางแผนไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนั้น นอกจากจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆที่ใช้ในการสมัครแล้ว​ ​​การขอวีซ่าอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญมาก ​ถึง​แม้ว่าน้องๆจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว แต่วีซ่ายังไม่ได้ก็ไปเรียนไม่ได้น้า ​โดย​นักเรียน​ที่ไปเรียนระดับปริญญานั้นต้องทำวีซ่าแบบ Tier 4 Visa ค่ะ

ซึ่ง Tier 4 visa แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามอายุของผู้ขอวีซ่า ได้แก่ Tier 4 (General) Student Visa และ Tier 4 (Child students)

  1. Tier 4 (General) Student Visa - สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาที่ UK แบบ Full time ในระดับการศึกษา แบบ Post-16
  2. Tier 4 (Child students) - สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 4-17 ปี ที่ต้องการไปศึกษาที่ UK แบบ Full time

และในการขอวีซ่านักเรียน Tier 4 นั้น ทาง UKBA (UK Border Agency) ได้กำหนดไว้ว่า ในการยื่นขอวีซ่า​จะต้องมีคะแนน ในระบบ Point Based System (PBS) 40 คะแนน ซึ่งคะแนนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  1. 30 คะแนน มาจาก Confirmation of Acceptance for Studies หรือที่เรียกว่า CAS No. ซึ่งเป็นเอกสารตอบรับที่ออกโดยมหาวิทยาลัยที่กำลังจะไปศึกษาอย่างเป็นทางการ ซึ่ง CAS นี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลของหลักสูตร ค่าเล่าเรียน และจำนวนเงินที่ชำระให้กับทางสถาบัน และรายละเอียดหลักฐานในการขอ CAS
  2. 10 คะแนน มาจากหลักฐานการแสดงจำนวนเงินที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายค่ากินอยู่ในขณะที่อยู่ประเทศอังกฤษ ว่าเพียงพอไหม โดยจะต้องมียอดเงินที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดช่วงเวลา 28 วันเป็นอย่างน้อย ซึ่งเอกสารตัวนี้ มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ธนาคารออกเอกสารให้

และในตอนนี้ Visa UK ก็มีการอัพเดตใหม่แล้วด้วยค่ะสำหรับ Tier 1 2 4 5 ดังนี้

  1. เอกสารทุกเอกสารจะถูกสแกนโดย VFS
  2. และเมื่อสแกนเสร็จแล้วจะถูกส่งไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศอังกฤษ

การเตรียมเอกสาร

  1. เอกสารทั้งหมดที่จะต้องยื่น ต้องให้มีขนาด A4
  2. เอกสารจะต้องไม่เคลือบพลาสติก ไม่มีรอยฉีกขาด หรือรอยยับ
  3. เอกสารทั้งหมด จะต้องจัดเรียง แยกตามประเภทตาม barcode

สนใจโปรโมชั่นนี้

โปรโมชั่น อื่นๆ